VP[vinyl chlarideresin coating]

塩化ビニル樹脂塗料の一般的な略字。

関連記事